Uchylenie się od oświadczenia woli złożonego pod wpływem groźby

Czym jest groźba w rozumieniu art. 87 kodeksu cywilnego?

Groźba przy złożeniu oświadczenia polega na tym, że inna osoba zapowiada użycie środków, które powodują negatywne konwekcję dla osoby składającej oświadczenie, ewentualnie osób jej najbliższych. Groźba stanowi przymus psychiczny. Sprawca nie używa przymusu fizycznego do skłonieni danej osoby do złożenia oświadczenia woli, ale wywiera na nią presję psychiczną. O groźbie można mówić wyłącznie, gdy zapowiadane działanie sprawcy jest bezprawne. Ne będzie zatem groźbą zapowiedź, że w przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta na wskazanym warunkach druga strona zakończy współpracę biznesową z osobą składającą oświadczenie.

Groźba, a przymus fizyczny

Od groźby należy odróżnić przymus fizyczny. W sytuacji, gdy dana osoba składa oświadczenie pod wpływem fizycznej siły to wówczas takie oświadczenie jest nieważne w sposób bezwzględny i nie jest konieczne w tym celu składa żadnego oświadczenia woli.

Realność groźby

Osoba, która złożyła oświadczenie może uchylić się od jego skutków, jeżeli zostało ono złożone pod wpływem realnej groźby. Zgodnie z art. 87 kodeksu cywilnego o realnej groźbie mowa wówczas, gdy z okoliczności złożenia oświadczenia wynika, że składającemu oświadczenie lub osobom mu najbliższym groziło poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.

Termin na uchylenie się od skutków oświadczenia złożonego pod wpływem groźby

Termin ten nie jest długi, gdyż wynosi zaledwie rok od dnia, w którym stan obawy ustał. Oznacza to, że bardzo trudno ustalić, kiedy data początkowo terminu jest określona w tak nieprecyzyjny sposób. Warto jednak pamiętać, że okoliczność, iż nie można uchylić się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem groźby z uwagi na upływ ustawowego terminu nie pobawią zainteresowanego możliwości dochodzenia swoich praw w postępowaniu karnym. Groźba może stanowić przestępstwo, a w takim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby pokrzywdzony dochodzić naprawienia szkody, które to przestępstwo spowodowało na drodze postępowania cywilnego lub karnego.

Forma uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem groźby

Stosowne oświadczenie musi zostać złożonego drugiej stronie czynności prawnej na piśmie. Oznacza to, że musi mieć formę papierową lub równoważną formę elektroniczną (kwalifikowany podpis elektroniczny) i zostać doręczone osobie, której oświadczenie takie zostało złożone. Forma pisemna jest w tym przypadku zastrzeżona pod rygorem trudności dowodowych, a więc braku możliwości powołania z pewnymi wyjątkami dowodów z zeznań świadków lub przesłuchania stron na okoliczność złożenia tego oświadczenia w toku postępowania sądowego.

Pomoc adwokat w sprawie uchylenia się o skutków oświadczania woli złożonego pod wpływem groźby

Jeżeli złożyłeś oświadczenie woli, np. o zawarciu umowy pod wpływem przymusu psychicznego w postaci groźby jak najszybciej należy złożyć oświadczenie o uchylenie się od jego skutków, oczywiście po tym jak zagrożenie minie. Jako adwokat mogę zająć się tym, aby oświadczenie zostało sporządzone we właściwej formie, miało odpowiednią treści oraz trafiło do adresata.  Niezależnie od tego groźba najczęściej stanowi przestępstwo. Jako adwokat mogę Cię reprezentować zarówno w sprawie cywilnej, w ramach której Sąd będzie oceniał skuteczności uchylenia się od skutków złożonego pod wpływem groźby oświadczenia, jak i w sprawie karnej.