Sprawo o opiekę nad dzieckiem Jako adwokat zajmuję się sprawami o opiekę nad dzieckiem przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu.

Opieka na dzieckiem- adwokat Jarosław 

Czym jest odszkodowanie?

Zapłata odszkodowania ma na celu naprawienie szkody, czyli wyrównanie stanu majątkowego osoby, która doznała, w tym zakresie uszczerbku. Odszkodowanie obejmuje zarówno rzeczywistą stratę, czyli zmniejszenie wartości majątku poszkodowanego, jak i utracone przez poszkodowanego, w związku z powstaniem szkody korzyści.

Właściwość Sądu Rejonowego w sprawie opieki nad dzieckiem

W sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem właściwy jest Sąd w okręgu, którego dziecko zamieszkuje. Jako adwokat reprezentuję swoich Klientów przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu, III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich zarówno w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka, ograniczenia, pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej, czy też wyrażenie zgody na dokonanie w imieniu dziecka czynności. Sprawy opiekuńcze dotyczą najbardziej newralgicznych i ważnych społecznie zagadnień jakim jest dobro dziecka.

Władza rodzicielska - na czym polega?

Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków rodzica względem dziecka. Władza rodzicielska powinna być wykonywana dla dobra dziecka. Rodzic nie może tej władzy nadużywać lub wykorzystywać dla własnych korzyści. Formalnie władza rodzicielska polega na uprawnieniu do decydowania w sprawach dziecka, dokonywanie w jego zastępstwie decyzji. Dziecko samo tego zrobić nie może, gdy nie jest na tyle świadome swoich praw i zagrożeń. Rodzic ma za zadanie podejmować decyzje, które będą korzystne dla dziecka. Sąd nie interweniuje tylko wówczas, gdy dobro dziecka jest zagrożone. Zasadą jest, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, bez względu na to, czy z sobą zamieszkuje i czy zawarli związek małżeński. Sąd nie musi przyznawać władzy rodzicielskiej, osoba nabywa ją z mocy prawa.

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz zawieszenie władzy rodzicielskiej

Sąd pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej, gdy ten jej nadużywa, albo zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie na tyle, że dobro dziecka jest zagrożone. Pozbawienie tej władzy jest także możliwe, gdyż rodzic bez swojej winy nie może wykonywać tej władzy, np. z powodu choroby. Jeżeli stopień naruszeń obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej jest niższy to wówczas władza ta może być ograniczona. Należy wyraźnie zaznaczyć, że ustalenie, że dziecko będzie mieszkać z drugim z rodziców nie pozbawia tego pierwszego władzy rodzicielskiej, ani jej nie ogranicza. Obecnie w praktyce sądowej przyjmuje się, że sam fakt, że rodzice nie mieszkają razem nie uzasadnia ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z nich. Władza rodzicielska może być także zawieszona, stan ten ma charakter tymczasowy do odpadnięcia przyczyny, która to zawieszenie spowodowała. Przyczyną zawieszenia władzy rodzicielskiej może być np. wyjazd za granicę. W przypadku gdy władza rodzicielska została ograniczona, zawieszona lub wyłączona to rodzic może ubiegać się o jej przywrócenie. Warto pamiętać, że do dokonania czynności w imieniu dziecka bez zgody drugiego rodzica, którego władza rodzicielska została umniejszona nie wystarczy samo prawomocne orzeczenie dotyczące władzy rodzicielskiej. Konieczne jest przedłożenie zaświadczenia z Sądu, że orzeczenie to nie uległo zmianie, np. w wyniku przywrócenia władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska ojczyma, macochy lub partnera rodzica?

Bardzo często klienci zadają mi pytanie, jakie prawa przysługują partnerowi lub małżonkowi rodzica dziecka. Władza rodzicielska takim osobie nie przysługuje, co oznacza, że nie mogę oni np. uzyskać informacji na temat wyników w nauce dziecka, czy też wyrazić zgody dziecka na udział w wycieczce szkolnej. Niemniej, jednak istnieje możliwość, aby takie osoby, nawet po rozstaniu z rodzicem dziecka miały prawo do kontaktów z dzieckiem. W takim przypadku istnieje możliwość ustalenia w ramach ugody lub orzeczenia Sądu kontaktów dziecka z byłym partnerem lub małżonkiem rodzica, jeżeli przemawiać będzie za tym dobro dziecka, a osoby te brały czynny udział w wychowaniu i opiece nad tym dzieckiem.

Czy partner rodzica może uznać dziecko?

Nie, uznanie jest możliwe tylko w przypadku dziecka biologicznego przypadku, gdy partner lub małżonek rodzica chce uzyskać władzę rodzicielską nad dzieckiem, ma możliwość jego przysposobienia pod warunkiem, że oboje rodziców biologicznych wyrazi na to zgodę, lub drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

Zgoda na dokonanie czynności w imieniu dziecka – pomoc adwokata w Jarosławiu

Jeżeli rodzice chcą dokonać czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka, np. przyjąć lub odrzucić spadek (aktualnie planuje się odstąpić od obowiązku wyrażenia zgody przez Sąd w tym przypadku) to muszą uzyskać zgodę Sądu Rodzinnego. Jest to zrozumiałe, gdyż Sąd musi czuwać nad dobrem dziecka. Jako adwokat prowadzę sprawy przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności w imieniu dziecka. Zgoda Sądu będzie także potrzebna w każdej innej sprawie, nawet mniej istotnej, jeżeli jeden z rodziców nie zgadza się na dokonanie czynności. Wówczas drugi z rodziców może ubiegać się o wydanie przez Sąd Rodzinny orzeczenia, które zastąpi zgodę drugiego z rodziców, np. na wydanie paszportu dla dziecka lub wyjazd za granicę.

Ile kosztuje sprawa dotycząca opieki nad dzieckiem w Jarosławiu?

Wszczęcie postępowania w sprawach opiekuńczych wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie adwokata to jest ono zależne od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania. Jestem prawnikiem, który zajmuje sprawami opiekuńczymi prowadzonymi przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu.

Ile trwają sprawy o opiekę w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu?

Jeżeli sprawa jest pilna i zachodzi zagrożenie dla dobra dziecka, które ma charakter bezpośredni lub nawet pośredni Sąd działa niezwłocznie i wydaje stosowane zarządzenia np. w przedmiocie ucieszenia dziecka w pieczy zastępczej. Jeżeli rodzice nie stanowią zagrożenia dla dziecka, a spierają się jedynie z kim dziecko ma zamieszkać sprawa może potrwać długo, od kilku miesięcy do nawet lat. Znacznie szybciej Sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu, które będzie obowiązywać na czas procesu.

Władza rodzicielska – pomoc adwokata w Jarosławiu

Jako adwokat prowadzę sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca pobytu dziecka, czy też wyrażenie zgody na dokonanie czynności w jego imieniu przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu. W razie gdybyś chciał skorzystać z mojej pomocy to zapraszam do kontaktu.

Kontakt z adwokatem w sprawie opieki nad dzieckiem

Jeżeli chcesz walczyć o opiekę nad dzieckiem w Sądzie to warto skorzystać pomocy adwokata lub radcy prawnego. Zawodowy prawnik nie tylko będzie Cię reprezentował w Sądzie, ale także sporządzi potrzebne pisma procesowe i będzie Ci doradzał na każdym etapie sprawy dotyczącej ustalenia miejsca pobytu dziecka. 

FORMULARZ KONTAKTOWY