Pomagam w sprawach administarcyjnych. Reprezentuję strony postępowania na etapie postępowania administracyjnego i sądowego.

Prawo administracyjne- adwokat Jarosław

Sprawy administracyjne – podstawowe informacje

Sprawy administracyjne to takie które nie są prowadzone przed Sądem, ale gospodarzem postępowania jest organ administracji publicznej. Może to być organ administracji państwowej, samorządowej, rządowej, a nawet społecznej, czy też zawodowej. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego są uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego, natomiast prawa i obowiązki stron stosunku administracyjno-prawnego wynikające ze stosunków materialnoprawnych są zawarte w poszczególnych aktach prawnych, najczęściej rangi ustawowej.

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe to szczególna dziedzina, którą w mojej ocenie należy zaliczyć do prawa administracyjnego. Co prawda postępowanie przed organami podatkowym nie toczy się na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, tylko ordynacji podatkowej, ale te dwa akty są do siebie podobne. Prawo podatkowe jest ważne dla każdego człowieka, stykami się z nim ba co dzień. Nawet jeżeli nie prowadzi firmy to musimy płacić podatki, zarówno te bezpośrednie jak o pośrednie. Regulacje podatkowe w Polsce są skomplikowane i ciągle się zmieniają, dlatego też pomoc adwokata, radcy prawnego, biegłego rewidenta, czy też doradcy podatkowego może przynieść wymierne korzyści, a przede wszystkim uchronić podatnika przed szkodą. Jako adwokat reprezentuję podatników i płatników w sporach z fiskusem.

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej z pomocą adwokata z Rzeszowa

W zakresie prawa budowlanego jako adwokat zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w postępowaniach dotyczących uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych. Posiadam w tym zakresie doświadczenie poparte pozytywnymi decyzjami organów nadzoru budowlanego w sprawach, w których występowałem jako pełnomocnik. W postępowaniach tych warto zadbać o przygotowanie kompletu dokumentacji w sprawie, jeszcze przed wszczęciem postępowania. Przede wszystkim konieczne jest sporządzanie przez rzeczoznawcę budowlanego lub osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń ekspertyzy określającej, czy obiekt budowlany podlegający legalizacji nie zagraża życiu lub zdrowiu ludzi oraz jego stan pozwala na bezpieczne użytkowanie. Warto pamiętać, że takie obiekty budowlane, w celu ich legalizacji nie muszą spełniać norm technicznych, aby być zgodne z dokumentami planistycznymi. Organ weryfikuje wyłącznie kwestie związane z bezpieczeństwem użytkowania obiektu oraz datą jego powstania, w związku faktem, że w uproszczonej procedurze mogą zostać zalegalizowane wyłącznie budynki, które powstały nie wcześniej nie później niż 20 lat temu.

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Najczęściej Klienci w sprawach administracyjnych zgłaszają się do mnie już pod wydaniu decyzji administracyjnej. Najlepiej jest to zrobić znacznie wcześniej, ale zwykle także na tym etapie nie jest jeszcze za późno, aby udzielić skutecznej pomocy. Jako adwokat zapoznaje się ze sprawą, czasem konieczne jest przejrzenie akt postępowania. Jeżeli uznam, że istnieje szansą, aby decyzja została uchylona lub zmieniona to podejmuje się sprawy. Jako zawodowy pełnomocnik w sposób precyzyjny i poprawny sformułuje zarzuty, tak aby zwrócić uwagę organowi II instancji na konkretne uchybienia.

Reprezentacja przed Sądem administracyjnym

Czasami nie uda się uzyskać korzystnego rozstrzygnięcia na etapie postępowania administracyjnego. Od ostatecznej decyzji administracyjnej, a więc takiej, od której nie przysługuje już odwołanie, (co do zasady jest to decyzja organu II) instancji przysługuje skarga do Sądu.

Egzekucja w administracji

Należności publicznoprawne są co do zasady egzekwowane nie w ramach egzekucji prowadzone przez komornika sądowego, ale skarbowego. Spory w toku tego postępowania są rozstrzygane w ramach sądownictwa administracyjnego, a nie powszechnego. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnych w administracji jest obszerna i przewiduje całkowicie odmienne rozwiązania niż w przypadku klasycznego postępowania egzekucyjnego, w związku z tym faktem warto skorzystać także w tych sprawach z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Zasiłki rodzinne

W przypadku zasiłków rodzinnych najczęściej decyzje odmowne są wydawane wówczas, gdy organ uzna, że wnioskodawca nie spełnia kryteriów dochodowych. Zasady ustalania dochodu na potrzeby wydawania decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych są dość skomplikowane i często budzą uzasadnione wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, przede wszystkim, w zakresie kwestii związanych z utratą i uzyskaniem dochodu.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jako Państwo członkowskie Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani do stosowania prawa unijnego. Prawo to reguluje niektóre kwestię bezpośrednio, a w innych sprawach dąży do harmonizacji lub ujednolicenia przepisów prawa obowiązujących w poszczególnych państwach wspólnoty. Jeżeli chodzi o świadczenia społeczne to obowiązują zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, których celem jest przede wszystkim zapobieżenie dublowaniu się świadczeń przyznawanych w poszczególnych Państwach UE. W związku z tym faktem, nie może być tak, że uprawniony pobiera świadczenie wychowawcze w Polsce i inne podobne świadczenie w innym kraju UE. Przepisy mają na celu ustalenie, które państwo będzie właściwe do wypłaty świadczeń, niekoniecznie będzie to to państwo, gdzie świadczenie takie jest wyższe, ale brane są pod uwagę takie czynniki jak miejsce zamieszkania i pracy uprawnionego. W przypadku jednak gdy dana osoba spełnia warunki do przyznania świadczeń w obu państwach członkowskich, to jeżeli zgodnie z przepisami o zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostanie takiej osobie przyznane tylko jedno świadczenie, które będzie niższe od świadczenia należnego w innym państwie wspólnoty to takiej osobie przysługiwać będzie dodatek dyferencyjny. Dla przykładu Jan Kowalski jest uprawniony do przyznania świadczenia wychowawczego w Polsce i w Niemczech, z uwagi jednak na okoliczność, iż pracuje w Polsce otrzyma tylko świadczenie przyznawane w Polsce, jednak w związku tym, że niemieckie świadczenie jest wyższe zostanie mu przyznany dodatek dyferencyjny, który wyrówna tę różnice.

Pomoc adwokata w sprawach administracyjnych w Jarosławiu

Jeżeli musisz zmierzyć się z problemem prawny, który wynika z prawa administracyjnego serdecznie zapraszam do kontaktu. Po krótkiej rozmowie oceni, czy będą mógł Ci pomóc.

Kontakt z adwokatem w sprawach administracyjnych

W sporach z urzędnikami warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Jako adwokat pracowałem przy wielu sprawach administracyjnych, które toczyły się przed organami władzy publicznej, które mają siedzibę w Jarosławiu. Reprezentowałem także strony tych postępowań przed Sądem Administracyjnym. 

Publikacje dotyczące prawa administracyjnego na naszym blogu:

FORMULARZ KONTAKTOWY