Specializuję się w prawie cywilnym i gospodarczym Postępowanie cywilne jest kontradyktoryjne dlatego też Sąd co do zasady nie działa z urzędu.

Adwokat Jarosław- sprawy cywilne i gospodarcze

Adwokat od spraw cywilnych

W swojej pracy najczęściej zajmuje się właśnie sprawami cywilnymi.  W sprawach cywilnych charakterystyczna jest to, że to strony zgodnie ze swoją wolą kształtują treść tych stosunków oczywiście w granicach prawa.

Pełnomocnik w sprawie cywilnej przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu

Pełnomocnikiem w sprawie cywilnej może być co do zasady

wyłącznie adwokat lub radca prawny. Taki prawnik może zastąpić Klienta w każdej sprawie bez ograniczeń. Dodatkowo taka reprezentacja zapewnia profesjonalizm wynikający z zawodowego charakter czynności wykonywanych przez adwokatów i radców prawnych.

Właściwość Sądu Rejonowego w Jarosławiu w sprawach cywilnych

W sprawcach cywilnych co do zasady właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Jeżeli zatem Twój dłużnik posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie okręgu Sądu Rejonowego w Jarosławiu to jak najbardziej możesz go pozwać przed tym Sądem. Strony mogą też w umowie zmodyfikować zasady ustalenia właściwości miejscowej Sądu.

Sprawy gospodarcze

Sprawy gospodarcze to takie, które rozpoznawane są w reżimie postępowania gospodarczego. W postępowaniu tym są co do zasady rozpoznawane wszystkie sprawy, których po obu stronach sporu występuje przedsiębiorca. Dla przedsiębiorcy nie jest to jednak ułatwienie, wręcz przeciwnie, rozpoznanie spraw w postępowaniu gospodarczym nakłada na strony więcej obowiązków i rygorów niż postępowanie zwyczajne

Właściwość Sądu Rejonowego w sprawach gospodarczych

Sąd Rejonowy w Jarosławiu nie jest właściwy do rozpoznawania spraw gospodarczych. Sprawy z naszego okręgu sądowego (Powiatu Jarosławskiego) są rozpoznawane przez Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Przemyślu.

Prawo rzeczowe – pomoc adwokata

Prawo rzeczowe jak sama nazwa mówi dotyczy rzeczy. Najbardziej doniosłe regulacje prawa rzeczowego dotyczą nieruchomości. Jeżeli ktoś naruszył Twoją własność np. korzysta z Twojego mieszkania bez Twojej zgody możesz dochodzić swoich praw na drodze powództwa cywilnego.

Jakie sprawy cywilne prowadzę jako adwokat?

Prowadzę między innymi sprawy o:

  • zapłatę wynagrodzenia,
  • zapłatę odszkodowania,
  • uchylenie klauzuli wykonalności,
  • eksmisję,
  • naruszanie dobór osobistych.

Zapłata wwynagrodzenia –pomoc adwokata w Jarosławiu

Jeżeli wykonałeś jakąś usługę lub sprzedałeś jakiś przedmiot, a druga strona nie chce Ci zapłacić możesz dochodzić swoich praw w Sądzie. Pozew cywilny lub gospodarczy musi spełniać wiele wymogów, dlatego warto powierzyć sprawę adwokatowi lub radcy prawnemu. Przede wszystkim w pozwie musisz dokładnie opisać i dołączyć podstawę Twojego żądania, np.: umowę. Jeżeli nie została zawarta umowa pisemna musisz przedłożyć inne dowody z dokumentu lub wnosić o przesłuchanie świadków na okoliczność zawarcia umowy, a w tym celu musisz podać ich imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania. Musisz wykazać, że pozwany zobowiązał się do zapłaty. Najczęściej samo Twoje oświadczenie bez dowodów nie wystarczy, aby wygrać sprawę, jeżeli pozwany będzie kwestionował okoliczności podane w pozwie. Jeżeli Twoje roszczenie nie będzie budzić uzasadnionych wątpliwości Sąd wyda nakaz zapłaty, w którym zobowiąże pozwanego do złożenia w terminie 14 dni sprzeciwu lub zaspokojenia Twojego roszczenia. To nie jest tak, że w nakazie zapłaty Sąd przyznaje Ci rację, Sąd lub referendarz sądowy nie bada zasadności Twojego roszczenia. Z uwagi na ten fakt wystarczy złożenie przez pozwanego sprzeciwu, aby nakaz zapłaty utracił moc. Jeżeli jednak pozwany takiego sprzeciwu nie łoży nakaz zapłaty się uprawomocni, a Ty będziesz mógł skierować sprawę do komornika (po nadaniu orzeczeniu Sądu klauzuli wykonalności).

Zapłata odszkodowania –pomoc adwokata w Jarosławiu

Odszkodowanie jest należne za wyrządzoną szkodę, a zadośćuczynię za wyrządzoną krzywdę. W swojej pracy zawodowej zajmowałem się między innymi sprawami o odszkodowanie z tytułu wypadów w pracy, błędów medycznych, czy wypadków komunikacyjnych. Zajmowałem się także sprawami o odszkodowanie z tytułu wadliwie wykonanego dzieła oraz robót budowlanych. W sprawie o odszkodowanie ważne jest wykazanie wartości szkody. Sam fakt dokonania czynu niezadowolonego nie jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie, konieczne jest wykazanie, że w dobrach majątkowych poszkodowanego nastąpił uszczerbek.

Uchylenie lub pozbawienie klauzuli wykonalności

Jeżeli w stosunku do Twojej osoby jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, pomimo, że po powstaniu tytuł egzekucyjnego wierzytelność została zaspokojona możesz domagać się pozbawienie tego tytuły wykonalności, jeżeli z wniosku wierzyciela prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W pozwie o pozbawienie klauzuli tytułu wykonawczego powinieneś przedstawić dowody, że zaspokoiłeś roszczenie, np. potwierdzenie przelewu. Jeżeli natomiast wierzyciel wyegzekwował całość długu, który został już spłacony w postępowaniu egzekucyjnym to wtedy powództwo przeciw egzekucyjne nie jest właściwym rozwiązaniem, wówczas trzeba wytoczyć powództwo o zapłatę z tytułu świadczenia nienależnego na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jako adwokat prowadzę takie sprawy, wbrew pozorom najczęściej nie są one tak skomplikowane jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka.

Sprawy o eksmisję w Jarosławiu

Sprawy o eksmisję są trudne. Samo postępowanie sądowe nie stwarza większych trudności, te pojawiają się dopiero na etapie egzekucji. Jeżeli Sąd przyznał osobom zajmującym lokal prawo do lokalu socjalnego to wówczas egzekucja jest wstrzymana do momentu zaoferowania przez właściwy organ takiego lokalu. Ponadto nawet jeżeli taki lokal nie został przez Sąd przyznany komornik musi się wstrzymać z egzekucją do czasu zaoferowania lokalu zastępczego przez gminę lub wierzyciela. Z punktu widzenia wynajmującego najlepiej jest dlatego zawrzeć umowę najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego, gdyż wówczas prawo do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego byłemu najemcy nie przysługuje. Z uwagi na ten fakt warto przed podpisaniem umowy najmu skonsultować się z adwokatem, który tak ją przygotuje, aby interesy reprezentowanej strony były zabezpieczane, najlepiej formie umowy najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego.

Naruszanie dóbr osobistych

Dobra osobiste to, w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mienia, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Jeżeli ktoś te dobra napuszył powinien naprawić szkodę i krzywdę, która została tym działaniem wyrządzona. Do naruszenia dobra osobistego dochodzi między innymi w sytuacji, gdy o danej osobie są rozpowszechniane fałszywe informacje. Naruszeniem dobra osobistego jest też korzystacie z czyjegoś nazwiska lub pseudonimu bez jego zgody. Jako adwokat prowadzę sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu naruszenie dóbr osobistych.

Obsługa prawna firm przez adwokata

Jako adwokat oferuje także stałą obsługę firm, w tym tych które mają siedzibę w Jarosławiu. Jarosław to dynamicznie rozwijające się miasto, powstaje tutaj dużo nowych firm i spółek, które potrzebują pomocy prawnej. Usługa stałej pomocy prawnej pozwala na ciągły dostęp do prawnika. Jeżeli podejmiesz stała współpracę z filią mojej Kancelarii w Jarosławiu to zawsze będziesz mógł zadzwonić i uzyskać podstawowa informację prawną bez dodatkowych opłat.

Pomoc adwokata w sprawach cywilnych i gospodarczych

Jeżeli jesteś zainteresowany stałą lub doraźną pomocą prawną zapraszam do kontaktu. Bezpłatnie wycenie usługę prawną, której potrzebujesz. 

Kontakt z adwokatem w sprawach cywilnych i gospodarczych 

Jako adwokat prowadzący Filię Kancelarii adwokackiej w Jarosławiu pełnię funkcję pełnomocnika w postępowaniach cywilnych i gospodarczych. Występuję przed Sądem zarówno w sprawcach dotyczących konsumentów jak i przedsiębiorców. Zwłaszcza w postępowaniu gospodarczym warto skorzystać z pomocy zawodowego pełnomocnika. 

Nasze publikacje dotyczące prawa handlowego:

FORMULARZ KONTAKTOWY