Obowiązek alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny ciąży przede wszystkim na rodzicach dziecka.

Adwokat od alimentów Jarosław

Obowiązek alimentacyjny

Realizacja obowiązku alimentacyjny polega na dostarczeniu uprawnionemu środków utrzymania. Obowiązek ten może być realizowany poprzez wpłatę środków pieniężnych lub osobiste starania. Aktualnie nie praktykuje się realizacji obowiązku alimentacyjnego poprzez realizację świadczeń rzeczowych, ale w teorii jest to możliwe. Raty alimentacyjny można płacić dobrowolnie lub też na podstawie wyroku lub ugody Sądu.

Obowiązek alimentacyjny w sprawie rozwodowej

W wyroku rozwodowym Sąd obligatoryjnie zamieszcza orzeczenie, w zakresie ponoszenia obowiązku alimentacyjnego na rzecz wspólnych dzieci stron. Nie dotyczy to dzieci tylko jednego z małżonków, w takim przypadku konieczne jest wszczęcie odrębnego powództwa. Sąd może też na żądanie jednego z małżonku orzec o obowiązku alimentacyjnym względem małżonka.

Co powinien zawierać pozew o alimenty?

Pozew o alimenty powinien zawierać dane osoby zobowiązanej i uprawnionej do alimentacji, kwotę żądanych alimentów wraz z terminem płatności. W pozwie należy wykazać jakie są uzasadnione wydatki osoby uprawnionej, w szczególności, ile kosztuje jej wyżywienie, zakup ubrań, leków, jakie są koszty jej leczenia, zakupu środków czystości, rozrywek, opłacenia rachunków za media i czynsz za mieszkanie. Osoba uprawniona powinna wskazać też jakie ma dochody, a w przypadku, gdy chodzi o dziecko i reprezentuje jej rodzic jakie dochody ten rodzic uzyskuje. Na podane okoliczności trzeba przedstawić dowody, np. faktury, zaświadczenia o wynagrodzeniu, rachunki za media.

Reprezentacja adwokata w sprawie o alimenty przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu

Jako zawodowy pełnomocnik świadczę usługi zastępstwa prawnego przed Sądem zarówno na rzecz osób zobowiązanych do alimentacji, jak i osób uprawnionych. Obie te strony powinny być należycie reprezentowaną, a ich słuszne prawa chronione. Obowiązek alimentacyjny powinien być ukształtowany na takim poziomie, aby z jednej strony pozwalał uprawnionemu na godne utrzymanie, a z drugiej nie prowadził do niedostatku po stronie osoby zobowiązanej do alimentacji.

Ile trwa sprawa o alimenty w Sądzie Rejonowym Jarosławiu?

Takie sprawy trwają zwykle od 3 do 6 miesięcy. Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody czas trwania sprawy może być jestem krótszy. Dodatkowo w ciągu 2-3 tygodniu od złożenia do Sądy pozwu wydaje on postanowienia o zabezpieczeniu, w którym zasądzi alimenty na czas trwania procesu. Osoba uprawniona nie musi czekać na wyrok, postanowienie na czas procesu zabezpiecza źródło jej utrzymania.

Właściwość Sądu Rejonowego w Jarosławiu w sprawach o alimenty

Sąd ten jest właściwy, w przypadku, gdy pozwany lub powód posiadają w okręgu tego Sądu miejsce zamieszkania. W sprawach o alimenty to osoba uprawniona do alimentacji decyduje, czy wniesie pozew okręgu Sądu, gdzie zamieszkuje powód, czy pozwany. W przypadku natomiast gdy to osoba zobowiązana wytacza powództwo np. o ustalenie wygaśnięcia czy obniżenie obowiązku alimentacyjnego to może wytoczyć pozew tylko według miejsca zamieszkania pozwanego.

Koszty sprawy o alimenty – opłaty sądowe i adwokackie

Jeżeli chodzi o osobę uprawnioną do alimentacji to w sprawie o alimenty jest ona zwolniona z kosztów sądowych, będzie musiała jednak pokryć koszty potrzebnych dokumentów takich jak akt urodzenia (koszt wydania takiego dokumentu to 31 zł). Inaczej jest w przypadku osoby zobowiązanej, jeżeli żąda ona obniżenia alimentów lub ustalenia, że obowiązek ten wygasł musi pokryć opłatę sądową, która jest ustalana na podstawie sumy świadczeń alimentacyjny za 12 miesięcy. Dla przykładu, jeżeli osoba ta domaga się obniżenia alimentów o 300 zł, to wartość przedmiotu sporu wynosi będzie 3 600 zł, a opłata sądowa wynosić będzie 200 zł. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie adwokata w sprawie o alimenty to jest one uzależnione od wartości przedmiotu sprawy, a więc sumy dochodzonych alimentów za okres 12 miesięcy. Dla przykładu, jeżeli uprawniony domaga się zapłaty 700 zł miesięcznie tytułem alimentów, to wartość przedmiotu sporu wynosić będzie 8400 zł, a wynagrodzenie minimalne adwokata 3 600 zł.

Podwyższenie alimentów -pomoc adwokata w Jarosławiu

Jeżeli sytuacja zobowiązanego lub uprawnionego uległa zmianie można starać się o podwyższenie lub obniżenie alimentów. Sam fakt dorastania dziecka zwykle powoduje, że jego uzasadnione potrzeby ulegają zwiększeniu, dlatego też wysokość alimentów także powinna uleć proporcjonalnemu zwiększeniu. Jeżeli w sprawie alimentów orzekał Sąd okręgowy przy okazji sprawy o rozwód to wówczas, gdy chcemy podwyższyć obowiązek alimentacyjny musimy wytoczyć powództwo o zmianę tego wyroku rozwodowego, w zakresie zasądzonego obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli chodzi o obniżenie wysokości alimentów to najczęściej ma miejsce, gdy zobowiązanemu urodziło się nowe dziecko. W takim przypadku obowiązek alimentacyjny powinien ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu, gdyż nie może być tak, że zaspakajanie obowiązku alimentacyjnego względem jednego dziecka odbywa się z uszczerbkiem dla utrzymania drugiego.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Jeżeli dziecko jest pełnoletnie, nie uczy się, ani nie jest niezdolne do pracy to powinno utrzymywać się samodzielnie poprzez podjęcie pracy zarobkowej. Zobowiązany do alimentacji, jeżeli osoba dotychczas uprawniona nie chce zawrzeć ugody powinien wytoczyć powództwo o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł. W postępowaniu tym to pozwany będzie musiał wykazać, że nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej. Jako adwokat prowadzę takie sprawy przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu.

Egzekucja alimentów - pomoc adwokata

Egzekucja alimentów na podstawie wyroku polskiego Sądu jest możliwa zarówno w Polsce, jak i za granicą zgodnie z zawartymi przez Polskę umowami międzynarodowymi. Warto jednak pamiętać, że egzekucja alimentów za granicą następuje zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami, nawet jeżeli jej podstawą jest wyrok polskiego Sądu. W polskim porządku prawnym, w przypadku egzekucji alimentów wierzyciel może korzystać z uprzywilejowania w stosunku do pozostałych wierzycieli dłużnika. Przede wszystkim należności alimentacyjne są zaspokajane w pierwszej kolejności. Po drugie w przypadku alimentów kwota wolna od zajęcia jest znacznie niższa. Po trzecie wierzyciel może dokonać zajęcia za pośrednictwem pracodawcy dłużnika z pominięciem komornika sądowego. Adwokat może reprezentować wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego także w toku postępowania egzekucyjnego.

Uporczywa nie-alimentacja- przestępstwo

Alimenty mają do siebie, że ich niepłacenie skutkuje nie tylko odpowiedzialnością cywilną, ale także karną. Jako adwokat reprezentuję dłużników alimentacyjnych także w sprawie karnej o uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, a także sprawach o zatrzymanie prawo jazdy z powodu zaległości alimentacyjnych.

Wysokość alimentów zasądzanych w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu

W sprawach o alimenty, które prowadzę przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu najczęściej kwota zasądzanych na jedno dziecko alimentów wynosi od 700 zł do 1100 zł miesięcznie. Oczywiście zdarzają się wyższe kwoty, w przypadku, gdy zobowiązany do alimentacji zarabia powyżej średniej.

Alimenty od dzieci

W niektórych sytuacjach to dzieci mogą być zobowiązane do alimentacji rodziców. Sytuacje takie nie są częste, ale zdarzają się także przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu. Rodzice mogą się domagać alimentów od dziecka tylko jeżeli wcześniej uczestniczki w jego utrzymaniu. Jeżeli rodzic sam nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, nie może liczyć na zasądzenie takiego obowiązku na jego rzecz obciążającego dziecko.

Alimenty od ojczyma

Jeżeli ojczym brał udział w utrzymaniu i wychowaniu dziecka w sposób czynny to jak najbardziej może być zobowiązany do alimentacji. W tym przypadku jednak obowiązek ma charakter subsydiarny, gdyż znajduje zakasowanie tylko gdy ojciec nie chce albo nie może zrealizować obowiązku alimentacyjnego. To samo dotyczy macochy dziecka.

Alimenty od dziadków

Jeżeli rodzice nie są w stanie lub celowo nie realizują obowiązku alimentacyjnego to mogą do niego zostać pociągnięci dziadkowie.

Alimenty od rodzeństwa

Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa jest najsłabszy. Taki obowiązek istnieje tylko gdy osoby zobowiązane do alimentacji w pierwszej kolejności nie realizują swojego obowiązku, a zapłata alimentów przez rodzeństwo nie będzie się wiązać z nadmiernym uszczerbkiem dla osoby zobowiązanej lub jego najbliższej rodziny.

Sprawy o alimenty- pomoc adwokata w Sądzie Rejonowy w Jarosławiu

Jeżeli chcesz dochodzić alimentów lub bronić się przed niesłusznymi roszczeniami alimentacyjnymi zapraszam do kontaktu. Jako adwokat przygotuje wszystkie dokumenty i będę Cię reprezentował w Sądzie.

Kontakt z adwokatem w sprawach administracyjnych

Jako adwokat reprezentuję osoby uprawnione do alimentów przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu. Zdarza mi się także świadczyć pomoc prawną na rzecz osób zobowiązanych do alimentacji, w szczególności w sprawach o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka wygasł

FORMULARZ KONTAKTOWY