Adwokat od spraw karnych Występuję jako pełnomocnik i obrońca w sprawach karnych przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu.

Prawo karne – pomoc prawna adwokata w Jarosławiu

Obrońca Jarosław

Każdy, kto został oskarżony lub komu organ postępowania przygotowawczego postawił zarzuty, względnie został już skazany może ustanowić obrońcę. Obrońca ma za zadanie chronić interesy osoby, w stosunku do której toczy się postępowanie karne.

Jak ustanowić obrońcę?

W celu ustanowienia obrońcy należy podpisać upoważnienie do obrony. Oczywiście konieczne jest też podpisanie umowy z wybranym adwokatem lub radcą prawnym i uiszczenie jego honorarium.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie karnej?

Oczywiście to nie adwokat pełniący funkcję obrońcy wydaje wyrok, decyzję podejmuje Sąd. Adwokat jednak dzięki posiadanej wiedzy lub doświadczeniu może przekonać Sąd, że dane dowody nie są wystarczające do skazania, ewentualnie, że ze względu na warunki osobiste lub inne okoliczności wymiar kary powinien być niższy niż ten którego żąda Prokurator, a może nawet postępowanie powinno zostać warunkowo umorzone, albo Sąd powinien odstąpić od wymierzenia kary. Oskarżony powinien mieć kogoś kto się za nim stawi i zwróci uwagę Sądu na okoliczności łagodzące lub wyłączające winę sprawcy.

Obrońca z urzędu?

Jeżeli danej osoby nie stać na zapłatę honorarium adwokata lub radcy prawnego to wówczas może ubiegać się o ustanowienie obrońcy z urzędu, którego wynagrodzenie pokryje skarb państwa. Sąd ustanowi także obrońcę z urzędu bez względu na sytuację finansową oskarżonego albo podejrzanego, jeżeli zachodzą przesłanki obrony obligatoryjnej.

Obrona obligatoryjna

W niektórych sprawach oskarżony musi mieć obrońcę. Dotyczy to sytuacji, gdy jest niepełnoletni, głuchy, niemy lub niewidomy, zachodzi wątpliwość co do poczytalności sprawcy w chwili dokonania czynu lub w chwili udziały w postępowaniu karnym, a także gdy Sąd uzna, że w sprawie zachodzą inne okoliczności utrudniające obronę.

Kto może ustanowić obrońcę?

Obrońcę może ustanowić sam oskarżony, ale także osoba mu najbliższa i nie potrzebuje w tym celu żadnego pełnomocnictwa. Osobą najbliższą jest między innymi dziecko rodzeństwo, małżonek, rodzice.

Pomoc adwokata w sprawach karnych w Jarosławiu?

Jako adwokat pełnie funkcję obrońcy dla oskarżonych między innymi o:

  • przestępstwa komunikacyjne,
  • przestępstwa narkotykowe,
  • przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,
  • oszustwo i kradzież.

Przestępstwa komunikacyjne

Specjalizuje się właśnie w tej kategorii przestępstw. Przestępstwa zwykle mają charakter nieumyślny, a są związane z umyślnym lub nieumyślnym naruszaniem reguł ostrożności i spowodowaniu skutku, który nie jest objęty umyślnością. Jeżeli np. ktoś celowo wjedzie w pieszego to wówczas nie będzie to zakwalifikowane jako przestępstwo komunikacyjne, tylko np. zabójstwo. Przestępstwa komunikacyjne dotyczą między innymi jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a także spowodowania wypadku. W przypadku tych przestępstw zazwyczaj Sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów na czas oznaczony lub dożywotnio. Kary za tego rodzaju przestępstwa są uzależnione przede wszystkim od rozmiarów ich skutków. W przypadku spowodowania wypadku, w którym ludzie nie doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu najczęściej trzeba liczyć się z wyrokiem pozbawienia wolności w zawieszeniu, ewentualnie warunkowym umorzeniu postępowania, jeżeli natomiast w wypadku takim śmierć ponieśli ludzie to sprawca musi się liczyć nawet z karą pozbawienia wolności.

Przestępstwa narkotykowe

Młodzież niestety niejednokrotnie sięga po zakazane substancje. Przede wszystkim trzeba zapobiegać takim sytuacjom przez profilaktykę. Posiadanie, a tym bardziej handel narkotykami jest przestępstwem. Wysokość kary za takie przewinienie dotyczy przede wszystkim tego, czy sprawca posiadał narkotyki na własny użytek, czy w celu sprzedaży lub przekazania osobom trzecim, ilości tego środka oraz jego rodzaju. Jeżeli chodzi o przestępstwa narkotykowe to katalog sankcji jest szeroki. Postępowanie karne może skończyć się na umorzeniu, warunkowym umorzeniu, karze pozbawienia wolności w zawieszeniu, a nawet bezwzględnym więzieniu. Jako adwokat pełnie funkcję obrońcy przez Sądem Rejonowy w Jarosławiu II Wydziałem Karnym, a także przed organami postępowania przygotowawczego.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego to takie czyny w stosunku do których pokrzywdzony musi samodzielnie wnieść i popierać akt oskarżenia, chyba, że Prokurator stwierdzi, że wymaga tego interes społeczny. Jako adwokat mogę reprezentować pokrzywdzonego przestępstwem, sporządzić w jego imieniu i wnieść do Sądu akt oskarżenia, a następnie zastępować go na rozprawie sądowej, w tym przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu.  Do przestępstw takich należy między innymi znieważenie i pomówienie. W przypadku tego rodzaju czynów ważne jest zgromadzenie odpowiednich dowodów takich jak kopie wiadomości e-mail, kopie stron internetowych, na których doszło do znieważenia lub pomówienia, ewentualnie zeznania świadków.

Reprezentacja przed Policją

Jako adwokat pełniący funkcję obrońcy mogę Ci towarzyszyć w każdej czynności procesowej przeprowadzonej prze policję z Twoim udziałem albo z udziałem innych osób, np. świadków czy biegłych. W ramach postępowania przygotowawczego będę czuwał nad tym, aby Twoje prawa w toczącym się postępowaniu były przestrzegane, a jeżeli zostaną naruszone w odpowiedni sposób zareaguje. Posiadam doświadczanie w zastępowaniu moich Klientów przed Posterunkami, Komendami i Komisariatami Policji, które mają siedzibę na terenie Powiatu Jarosławskiego.

Reprezentacją przed Prokuraturą Rejonową w Jarosławiu

Jako adwokat mogą pełnić funkcję obrońcy i pełnomocnika w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Jarosławiu. Jeżeli jesteś wezwany na przesłuchanie, na którym zostaną Ci przedstawione zarzuty masz prawo do pomocy adwokata. Jako Twój obrońca będę czuwał nad prawidłowym z punktu widzenia Twoich interesów przebiegiem postępowania. Prokurator i Policja muszą zachować obiektywizm. Twój obrońca powinien natomiast zawsze stać po Twojej stronie, o ile nie chcesz wpływać w sposób bezprawny na przebieg postępowania, a jedynie bronić swoich praw w granicach prawa.

Reprezentacja w sprawach karnych przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu

Jako adwokat mogę pełnić funkcję twojego obrońcy lub pełnomocnika także na etapie sądowym postępowania karnego. Zasadą jest, ze wszelkie dowody powinny być ujawnione w toku przewodu sądowego. Nie jest tak, ze każdy akt oskarżenia kończy się skazaniem. Bardzo często Sąd uznaje, że przedłożone przed oskarżyciela dowody nie są wystarczające.

Reprezentacja w postępowaniu wykonawczym

Nawet po skazaniu pomoc adwokata może być potrzebna, w postępowaniu wykonawczym. W postępowaniu wykonawczym prowadzę takie sprawy jak o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, czy też rozłażenie na raty albo umorzenie grzywny orzeczonej wyrokiem Sądu karnego.

Pełnomocnik pokrzywdzonego w sprawie karnej – pomoc adwokata w Jarosławiu

W postępianiu karnym nie należy zapominać o pokrzywdzonym. Jeżeli sprawca jest winny to pokrzywdzony jest stroną, która zasługuje na to, aby ten sprawca został sprawiedliwie osądzony, a doznana krzywda i szkoda naprawiona. Jako adwokat reprezentuje także pokrzywdzonych jako ich pełnomocnik w sprawie karnej. Pomoc prawnika specjalizującego się w prawie karnym pozwoli na zabezpieczenie interesów osoby pokrzywdzonej popełnieniem przestępstwa

Koszty pomocy w sprawach karnych

Wynagrodzenie adwokata w sprawach karnych zależy przed wszystkim od nakładu jego pracy. Jeżeli chodzi o koszty sądowe to pokrywa je skarb państwa, nie mniej w przypadku skazania najczęściej zostanie nimi obciążony skazany. Organy postępowania karnego muszą działać z rzędu, dlatego też nie byłoby zasadnym, aby uzależniały one swoje czynności od uiszczenia zaliczki na koszty postepowania. Nie dotyczy to spraw z oskarżenia prywatnego. Wówczas to oskarżyciel prywatny musi ze swojej kieszeni pokryć koszty postępowania, oczywiście przysługuje mu prawo do żądania ich zwrotu, w przypadku wygrania sprawy.

Kontakt z adwokatem w sprawach karnych

Jako adwokat prowadzący Filię Kancelarii adwokackiej w Jarosławiu pełnię funkcję pełnomocnika i obrońcy w sprawach karnych. Jako zawodowy pełnomocnik procesowy specjalizuję się między innymi  sprawach  karnych i dotyczących odpowiedzialności za wykroczenia, w tym drogowe. 

FORMULARZ KONTAKTOWY