Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

Czym jest błąd w rozumieniu prawa?

Błędem w rozumieniu przepisów o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli jest mylne przeświadczenie osoby składającej oświadczenie woli na temat określonego wycinki rzeczywistości. Tak rozumianym błędem jest brak świadomości, że nieruchomość posiada wady fizyczne.

Błąd co do faktów i prawa

Błąd może dotyczyć zarówno faktów, jak i prawa. Błąd co do faktów ma miejsce, gdy dotyczy on stanu faktycznego, natomiast błąd co do prawa zaistnieje, gdy strona nie jest świadoma skutków prawnych złożonego oświadczenia woli. Dla przykładu błąd taki może polegać na tym, że strona nie, że w braku odmiennego postanowienia umownego nie istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania, w zakresie w jakim szkoda przekracza wartość kary umownej. W orzecznictwie przyjmuje się, że błąd może dotyczyć także prawa, jednak tylko wyjątkowo, gdyż zasadniczo zgodnie z paremią rzymską nieznajomość prawa szkodzi. Tezę o dopuszczalności uchyleniu się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu co do stanu prawnego potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z 6 czerwca 2003 r., wydanym w sprawie o sygn. akt. IV CK 274/02.

Błąd, a drugiej strony czynności prawnej

W praktyce najczęściej oświadczenie woli składane jest drugiej stronie np. w ramach zawarcia umowy. Można się w takim przypadku uchylić od oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, jeżeli druga strona wiedziała o błędzie lub mogła z łatwością taki błąd zauważyć. Jeżeli chodzi o łatwość zauważania błędu to sformułowanie to stanowi klauzulę generalną, którą należy ocenić w kontekście konkretnego przypadku.

Błąd istotny

Błąd istotny to taki, którego brak zaistnienia, spowodowałoby, że strona nie złożyłaby oświadczenia woli. Oznacza to, że nie można uchylić się od oświadczenia woli, jeżeli osoba składająca oświadczenie woli złożyłaby je nawet gdyby nie działała pod wpływem błędu, a więc była świadoma stanu faktycznego i prawnego sprawy. Ważne jest jednak to, że istotność błędu jest oceniania biorąc pod uwagę kryteria obiektywnej, a nie subiektywne, gdyż przepisy stanowią, że można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

Termin na uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

Termin ten wynosi 1 rok od dnia, w którym strona składająca oświadczenie dowiedziała się o błędzie.

Forma oświadczenia

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu wymaga formy pisemnej. Brak zachowania tej formy nie powoduje nieważności złożonego oświadczenia woli, ale składający to oświadczenia w razie sporu sądowego będzie musiał udowodnić, że je złożył, a w tym celu nie będzie mógł powołać dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron, chyba, że druga strona wyrazi na to zgodę lub zostanie uprawdopodobnione złożenie tego oświadczenia na piśmie, albo żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą.

Pomoc adwokata z Jarosławia w sprawie o uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

Jako adwokat mogę przygotować dla Ciebie stosowne oświadczenie, a także reprezentować w sporze, w którym Sąd oceni ważność tego oświadczenia. Prowadzę Filię Kancelarii adwokackiej w Jarosławiu, ale zajmuje także obsługą prawną Klientów z całej Polski.