Spadek można przyjąć lub odrzucić Doradzę Ci w jaki sposób możesz złożyć oświadczenie dotyczące spadku i jaka powinna być jego treść.

Odrzucenie lub przyjęcie spadku - adwokat Jarosław

Przyjęcie spadku z pomocą adwokata w Jarosławiu

Przyjęcie spadku wiąże się z tym, że osoba powołana do dziedziczenia nabędzie zarówno składniki majątku spadkowego w postaci rzeczy i praw, ale także zobowiązań. Spadkobierca odpowiada zatem także za długi spadkodawcy, a zakres tej odpowiedzialności jest zależny od tego czy spadek został przyjęty w sposób prosty, czy z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku przyjęcia spadku w sposób prosty odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe nie jest niczym ograniczona. Wierzyciele spadkodawcy mogą dochodzić spłaty swoich należności prowadząc egzekucję zarówno z majątku spadkowego, jak i majątku spadkobiercy, który nie wchodzi w skład tego spadku. Oznacza to, że przyjęcie spadku w sposób prosty jest dla spadkobiercy bardzo ryzykowne. W przypadku natomiast gdy spadek zostanie przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza zakres odpowiedzialności spadkobiercy jest ograniczony do wartości czynnej spadku czy wartości aktywów spadku. Jeżeli zatem w spadku znajduje się majątek o wartości np. 100 tys. zł do tylko do tej kwoty spadkobierca będzie odpowiadał za zobowiązania spadkowe, podobnie, jeżeli w spadku nie będą znajdować się żadne aktywa, to także za zobowiązania spadkowe spadkobierca nie będzie odpowiadał. Warto jednak zauważyć, że podobnie jak w przypadku przyjęcia spadku w sposób prosty wierzyciele spadkodawcy mogą prowadzić egzekucję, nie tylko wobec składników majątku spadkowego, ale także osobistego spadkobiercy.

Odrzucenie spadku z pomocą adwokata w Jarosławiu

Jeżeli osoba powołana do spadku nie chce mieć z nim nic wspólnego powinna spadek odrzucić. W takim przypadku nie będzie ona odpowiadać za długi spadkowe, ale też nie nabędzie wchodzącego w skład spadku mienia. Skutkiem odrzucenia spadku jest powołanie do dziedziczenia osoby uprawnionej do niego w dalszej kolejności. Każdy spadek w końcu znajdzie swojego spadkobiercę, gdy w ostateczności, gdy nie będzie już osób uprawnionych do dziedziczenia z mocy prawa nabędzie go Gmina lub Skarb Państwa.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

W orzecznictwie i doktrynie ugruntowane jest stanowisko, że czynność polegająca na przyjęciu lub odrzuceniu spadku stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka, a zatem wymaga zgody Sądu. Jako adwokat prowadzę takie sprawy, między innymi przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu. W postępowaniach takich Sąd weryfikuje czy przyjęcie lub odrzucenie spadku jest zgodne z dobrem dziecka. Osoba ubiegająca się o uzyskanie takiej zgody powinna przedłożyć stosowne dowody, w przypadku, gdy ubiegania się o zgodę na odrzucenie spadku takimi dowodami będą przede wszystkim dokumenty potwierdzające zadłużenie spadku albo brak majątku spadkowego. Dowodem w takiej sprawie mogą być także zeznania świadków, w tym osób które odrzuciły spadek. Co ważne na czas trwania sprawy o wyrażenie zgody na przyjęcie lub odrzucenie spadku w imieniu małoletniego termin na złożenie tego oświadczenia jest wstrzymany. Co prawda postuluje się zmiany, tak aby złożenie takiego oświadczenia dotyczącego spadku nie wymagało zgody Sądu, jednak w mojej opinii nie jest to właściwy kierunek zmian. Sąd powinien mieć możliwość skontrolowania czy dokonana czynność nie naruszy dobra dziecka.

Forma odrzucenia lub przyjęcia spadku

W celu odrzucenia lub przyjęcia spadku możesz udać się do dowolnie wybranego notariusza, w tym takiego, który ma siedzibę w Jarosławiu bez względu na to gdzie mieszkasz oraz w okręgu jakiego Sądu zmarł spadkodawca. Notariusz przesyła odpis takiego oświadczenia do właściwego Sądu spadku. Odrzucenie lub przyjęcie spadku o notariusza to najlepsza, ale nie jedyna możliwa forma w tym przypadku. Możesz także złożyć do Sądu wniosek o przyjęcie takiego oświadczenia lub też przesłać do Sądu oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie oświadczonym.

Jaki jest termin na odrzucenie lub przyjęcie spadku

Termin ten wynosi 6 miesięcy i jest liczony od momentu, gdy dana osoba dowiedziała się o powołaniu do dziedziczenia. W przypadku osób powołanych do dziedziczenia w pierwszej kolejności będzie to dzień, w którym dowiedziały się one o śmierci spadkodawcy, względnie o treści testamentu natomiast w przypadku osób powołanych w dalszej kolejności termin ten rozpocznie swój bieg gdy dowiedzą się one, że osoby uprawnione do dziedziczenia w pierwszej kolejności spadek odrzuciły. Wiadomość taką mogą one uzyskać z różnych źródeł, jednak w praktyce najczęściej decydujący jest moment uzyskania zawiadomienia z Sądu. W mojej opinii tylko takie źródło informacji można uznać za w pełni wiarygodne, jeżeli jednak wobec braku zawiadomienia z Sądu mamy wątpliwości co do tego czy zostaliśmy powołani do dziedziczenia lepiej to sprawdzić. Można to zrobić, w szczególności poprzez złożenie zapytania do Sądu spadku.

Odrzucenie spadku, a zachowek

Osoba, która odrzuciła spadek zostaje pozbawiona prawa do zachowku, ale tylko gdy podstawą domagania się jego zapłaty jest uzyskanie przez osobę trzecią korzyści w drodze dziedziczenia. Odrzucenie spadku nie ma natomiast wpływu na możliwość domagania się zachowku od obdarowanego jeszcze za życia spadkodawcy.

Uchylenie się od skutków złożenia lub niezłożenia oświadczania dotyczącego nabycia spadku

Jeżeli przyjąłeś spadek, a potem okazało się, że jest on zadłużony, albo przeciwnie odrzuciłeś spadek, którego wartość jest znaczna możesz uchylić się od skutków takiego oświadczenia, jeżeli zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie złożyłeś żadnego oświadczenia we wskazanym terminie i w związku z tym spadek został nabyty z mocy prawa. Termin ten wnosi rok, uznaje się jednak, że wystarczające dla jego zachowania jest to, aby zainteresowany złożył w tym terminie wniosek do Sądu o odebranie tego oświadczenia. To, kiedy faktycznie takie oświadczenie zostanie przez Sąd odebrane zależy od decyzji Sądu, dlatego też nie powinno to mieć wpływu na zachowanie przez osobę powołaną do dziedziczenia terminu.

Pomoc adwokata w sprawcach dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku

Jako adwokat wielokrotnie pomagałem osobom powołanym do dziedziczenia w sprawach dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku, w tym uzyskania zgody Sądu rodzinnego na dokonanie takiej czynności w imieniu małoletniego dziecka oraz zatwierdzenia przez Sąd oświadczenia o uchyleniu się od skutków braku złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w ustawowym terminie.

Kontakt z adwokatem w Jarosławiu w sprawach emerytalno-rentowych

Reprezentuję osoby, które ubiegają się o emeryturę, w tym pomostową oraz rentę przed Wydziałami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądów Okręgowych. Jako adwokat świadczę też pomoc prawną w postępowaniach o ustalenie prawa do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach

FORMULARZ KONTAKTOWY