Prowadzę sprawy spadkowe Jako adwokat reprezentuję spadkobierców w sprawach o stwierdzenie nabycia i dział spadku.

Sprawy spadkowe – adwokat Jarosław

Dlaczego warto przeprowadzić sprawę spadkową?

Warto załatwić formalności spadkowe jak najszybciej. Bez załatwienia tych formalności nie będzie możliwe chociażby zbycie przedmiotów wchodzących w skład spadku. Nie warto tego odkładać na późniejszy termin.

Etapy sprawy spadkowej

Formalności spadkowe składają się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje stwierdzenie nabycia spadku przez Sąd lub sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Drugi etap to umowny lub sądowy dział spadku.

Pomoc adwokata w Jarosławiu w sprawie spadkowej

Jako adwokat mogą załatwić wszystkie formalności związane ze sprawą spadkową od początku do końca. Przygotuje wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wniosek o dział spadku, a także będę reprezentował spadkobierców i zapisobierców w sprawie spadkowej na wszystkich etapach sprawy.

Właściwość Sądu Rejonowego w Jarosławiu w sprawie spadkowej

Do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku właściwy jest Sąd Rejonowy, w którym znajdowało się ostatnie miejsce pobytu spadkodawcy, albo jeżeli takiego miejsca nie można ustalić Sąd okręgu, w których znajduje się chociażby część majątku spadkowego, a w ostatniej kolejności Sąd właściwy dla miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli zatem ostatnim miejscem pobyt spadkodawcy był Powiat Jarosławski, ewentualnie tutaj znajduje się majątek spadkodawcy, a nie można ustalić miejsca jego ostatniego pobytu w Polsce to Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny będzie Sądem spadku.

Załatwienie sprawy spadkowej u notariusza w Jarosławiu

Jeżeli wszyscy spadkobiercy stawią się osobiście u notariusza wraz z oryginałem testamentu, jeżeli taki został przedłożony i niezbędnymi odpisami aktów stanu cywilnego, w tym aktem zgonu i atakami urodzenia i małżeństwa to istnieje możliwość załatwienia sprawy u notariusza. W Jarosławiu swoją siedzibę ma kilka Kancelarii notarialnych, gdzie można załatwić sprawę spadkową szybciej niż w Sądzie. Warunkiem jest jednak obecność wszystkich spadkobierców, którzy złożą zapewnienia spadkowe konieczne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli chodzi o dział spadku to także można załatwić sprawę u notariusza, z tym, że jeżeli do spadku wchodzi nieruchomość udział notariusza jest w umownym dziale spadku obligatoryjny. Oczywiście tutaj też jest warunek, spadkobiercy musza być zgodni co do zasad działu spadku, gdyż notariusz może tylko potwierdzić ich wolę, a nie rozstrzygnąć spór.

Ile kosztuje sprawa spadkowa?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega oplącie sądowej w kwocie 100 zł. Dodatkowo należy liczyć się z kosztem wpisania postanowienia Sądu do Krajowego Rejestru Spadkowe w kwocie 5 zł. Wynagrodzeni adwokata jest zależne od nakładu pracy oraz tego czy w sprawie istnieje spór co do ważności testamentu. Jeżeli chodzi o sprawę o dział spadku to opłata sądowa jest wyższa i wynosi:

 • 300 zł, w przypadku, gdy do wniosku dołączono zgodny projekt działu spadku.
 • 500 zł, w przypadku, gdy do wniosku nie dołączono zgodnego projektu działu spadku,
 • 600 zł, gdy dział spadku jest połączony ze zniesieniem współwłasności z innego tytułu, a do wniosku dołączono zgodny projekt działu spadku,
 • 1000 zł, gdy dział spadku jest połączony ze zniesieniem współwłasności z innego tytułu, a do wniosku nie dołączono zgodnego projekt działu spadku.

Wynagrodzenie adwokata jest natomiast zależne od wartości udziału w spadku. Dla przykładu, gdy wartość tego udziału jest wyższa niż kwota 50 tys. zł, a niższa od 200 tys. zł minimalna stawka adwokacka wynosi 5 400 zł.

Warto zaznaczyć, że jeżeli sprawa miała charakter sporny, np. kwestionowany był testament, albo uczestnicy nie zgadzali się co do sposobu dokonania działu spadku lub jego wartości istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, ale z uwagi na fakt, iż jest to postępowanie nieprocesowe zależy to jednak od uznania Sądu.

Do kosztów sprawy należy także doliczyć opłatę skarbową, z tytułu złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do akt sprawy w kwocie 17zł, a także opłaty za wydanie aktów stan cywilnego, w tym aktu zgonu spadkodawcy i aktów urodzenia lub małżeństwa spadkobierców. Oplata skarbowa za wydanie każdego takiego aktu wynosi 31 zł, a może być potrzebnych ich kilka, w zależności od tego ilu jest spadkobierców.

Ile trwa sprawa spadkowa w Sądzie Rejonowym, w Jarosławiu

W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu sprawy spadkowe trwają zwykle kilka miesięcy lub nawet dłużej. Stwierdzenie nabycia spadku, zwłaszcza gdy nie został sporządzony testament lub nie jest kwestionowana jego ważność to formalność, dlatego Sąd wydaje zwykle orzeczenie w tym zakresie już po pierwszej rozprawie. Można uzyskać orzeczenie w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku nawet w ciągu 2-3 miesięcy od wniesienia sprawy. Jeżeli chodzi o dział spadku to trzeba bardziej uzbroić się w cierpliwość, gdyż najczęściej to na tym etapie dochodzi do sporu pomiędzy spadkobiercami. Jeżeli zostanie powołany biegły sądowy, w celu ustalenia wartości składników spadku sprawa o dział spadku może potrwać rok, a nawet dłużej.

Sprawa spadkowa, a wierzyciele

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć także wierzyciel spadkodawcy, aby móc dochodzić zapłaty tej wierzytelności od spadkobierców swojego dłużnika. W swojej praktyce adwokackiej w Jarosławiu spotkałem się z sytuacją, że firmy windykacyjne informowały spadkobierców ustawowych dłużnika, że mają oni obowiązek przedłożenia im aktu zgonu spadkodawcy albo przeprowadzenia sprawy spadkowej. Nie jest to prawdą, że jako spadkobierca musisz, a nie tylko możesz złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Sposoby działu spadku

Sąd może dokonać działu spadku poprzez:

 • przyznanie wszystkich lub niektórych składników spadku niektórym lub jednemu spadkobiercy na wyłączną własność z obowiązkiem dokonania spłat na rzecz pozostałych, lub bez nałożenia tego obowiązku,
 • rozdzielenie składników wchodzących do spadku na poszczególnych spadkobierców i każdemu przyznać wyłączną własność do przydzielonych składników majątku,
 • dokonanie fizycznego podziału przedmiotów wchodzących w skład spadku pomiędzy spadkobierców.

Najczęściej Sąd Rejonowy w Jarosławiu dokonuje działu spadku przyznając własność jego składników jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty przysługującej im wartości pozostałym spadkobiercom. Jest to najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza gdy do spadku wchodzi nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym. Jeżeli do spadku wchodzi kilka nieruchomości o podobnej wartości w liczbie odpowiadającej liczbie spadkobierców to zasadne będzie przyznanie każdemu ze spadkobierców na wyłączną własność po jednej z nich. Jeżeli natomiast można podzielić nieruchomość i spadkobiercy się na to zgadzają Sąd zawiesi postępowanie, w celu uzyskania przez Wnioskodawcę decyzji o podziale geodezyjnym nieruchomości, którą wydaje Starosta. W takim przypadku każdy ze spadkobierców dostanie na wyłączną własność nieruchomość powstałą z podziału nieruchomości wspólnej, a w razie różnicy w wartości tych części w stosunku do udziału zostaną ustalone spłaty.

Opinia rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o dział spadku

Jeżeli spadkobiercy nie są zgodni co do wartości składników wchodzących do spadku to wówczas konieczne będzie powołanie biegłego sądowego. W przypadku nieruchomości biegły dokona wizji lokalnej, w celu ustalenia jej stanu, a następnie sporządzi operat szacunkowy określający jej wartość przede wszystkim na podstawie cen transakcyjnych w umowach kupna-sprzedaży porównywalnych nieruchomości dokonując korekty tej ceny w oparciu o przyjęte kryteria.

Sprawa spadkowa bez przyjazdu do Polski

Jeżeli przebywasz za granicą, a chciałbyś załatwić formalności spadkowe bez konieczności przyjazdu do Polki to jest taka możliwość. Nie będziesz mógł uzyskać aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza, ale załatwisz sprawę na drodze sądowej. Jako adwokat często prowadzę sprawy osób pochodzących z Jarosławia, a przebywających za granicą. Ich przyjazd nie jest konieczny. Mogą oni wziąć udział w rozprawie w formie online i w taki sposób złożyć zapewnienie spadkowe. Zapewnienie spadkowe mogą też złożyć inni spadkobiercy przebywający w Polsce, ewentualnie można je złożyć także u konsula. Jeżeli żaden ze spadkobierców nie będzie chciał złożyć takiego zapewnienia istnieje jeszcze możliwość wezwania zainteresowanych w sprawie przez ogłoszenie. Tak czy inaczej przyjazd do Polski nie będzie konieczny co jest dużym ułatwieniem tym bardziej gdy przyjazd ma się wiążąc z utratą zarobku czy wysokimi kosztami podróży.

Dział spadku, a zniesienie własności z innego tytułu

Bardzo często zdarza się tak, że do spadku wchodzi udział we współwłasności. W takim przypadku wydaje się celowe, aby w postępowaniu o dział spadku dokonać całkowitego zniesienia współwłasności danej rzeczy, a nie tylko w zakresie udziału należącego do spadku. Najczęściej tym innym tytułem współwłasności jest wspólność majątkowa małżeńska albo wspólność spadkowa, ale wynikająca z dziedziczenia po innym spadkodawcy, niż ten, którego dotyczy postępowanie o dział spadku. W przypadku gdy w toku sprawy o dział spadku dokonuje się zniesienia współwłasności z innego tytułu to wówczas trzeba liczyć się z tym, że opłata sądowa jest wyższa.

Jakie dokumenty i dane są potrzebne do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku będziesz potrzebował następujących dokumentów:

 • akty urodzenia spadkobierców, a w przypadku kobiet, które zawarły związek małżeński akty małżeństwa, przede wszystkim chodzi tutaj o dzieci, wnuki oraz dalszych wstępnych spadkodawcy
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament w oryginale, jeżeli został sporządzony i go posiadasz,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł i opłaty za wpis w Krajowym Rejestrze Spadkowym w kwocie 5 zł,
 • akt małżeństwa, jeżeli spadkodawca w dniu śmierci pozostawał w związku małżeńskim,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeżeli takie zostały złożone.

Jakie dane są potrzebne?

Do sporządzenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku będziesz potrzebował:

 • imion, nazwisk, imion rodziców lub numeru PESEL spadkobierców oraz adres ich zamieszkania albo nazwy i numeru we właściwym rejestrze, w przypadku osób prawnych oraz adres siedziby tego podmiotu,
 • danych spadkodawcy, w tym imię i nazwisko, datę śmierci oraz miejsce ostatniego pobytu.

Zgłoszenie stwierdzenia nabycia spadku do Urzędu Skarbowego i Ksiąg Wieczystych

Jako adwokat mogę w Twoim imieniu dokonać niezbędnych zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Ksiąg Wieczystych. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego musisz zgłosić samo nabycie spadku, co jest warunkiem zwolnienia z podatku w przypadku spadkobierców należących do zerowej grupy podatkowej spadkodawcy, np. jego dzieci, natomiast do Ksiąg wieczystych musisz zgłosić fakt nabycia spadku, jeżeli wchodzi w jego skład nieruchomość, a także dział spadku, jeżeli w ramach działu została Ci przyznana nieruchomości spadkowa lub jej cześć. Brak wymaganych zgłoszeń może się wiązać z dolegliwymi sankcjami finansowymi, dlatego warto o tym pamiętać.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia wniosku o dział spadku

Do wniosku o dział spadku będziesz potrzebować takich samych danych spadkobierców, jak w przypadku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, a dodatkowo takich samych danych osób, które są współwłaścicielami przedmiotów wchodzących do spadku, jeżeli żądasz także zniesienia tej współwłasności. Do wniosku musi dołączyć dowody takie jak:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dowody potwierdzające, że dany przedmiot wchodzi do spadku, np. odpis z księgi wieczystej, czy dowód rejestracyjny pojazdu, akt nadania ziemi, itp.

Pomoc adwokata w sprawach spadkowych

Jako adwokat, który posiada filie swojej Kancelarii w Jarosławiu prowadzę sprawy spadkowe przed tutejszym Sądem Rejonowym. Wystarczy podpisać pełnomocnictwo, umowę, uiścić moje honorarium i niezbędne opłaty sądowe, kancelaryjne i skarbowe, a mogę załatwić wszystkie formalności spadkowe, począwszy od uzyskania niezbędnych dokumentów, poprzez stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, aż po dokonanie niezbędnych zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Kontakt z adwokatem w sprawie spadkowej

Sprawy spadkowe są ważne, gdyż najczęściej dotyczą majątku, który spadkodawca gromadził przez całe życie. W związku z tym faktem w sprawach spadkowych nie ma miejsca na błędy. Jako adwokat reprezentuję swoich Klientów w sprawach spadkowych przed różnymi Sądami, w tym Sądem Rejonowym w Jarosławiu. 

FORMULARZ KONTAKTOWY