Adwokat od spraw emerytalnych i rentowcyh Jako adwokat specjalizuję się w sprawach dotyczących ustalenia prawa do emerytury i renty.

Sprawy o emerytury i renty - adwokat Jarosław

Prawo do emerytury

Co do zasady sprawy emerytalne nie są sporne. ZUS najczęściej kwestionuję uprawnienia emerytalne osób, które pracowały w okresie kiedy składki na ubezpieczenie społeczne nie były odprowadzane w sposób indywidualny, tylko zbiorczy. W takim przypadku, aby udowodnić staż pracy konieczne jest przedłożenie świadectwa pracy. Jeżeli takiego świadectwa ubezpieczony nie przedłożył to wówczas musi się liczyć z odmową przyznania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytury. Inaczej sytuacja wygląda przed Sądem. W postępowaniu sądowym zostaną dopuszczone wszystkie dowody, a nawet sam Sąd podejmując czynności z urzędu przeprowadza dowód bez wniosku zainteresowanych stron. Dowodami potwierdzającymi staż pracy mogą być zeznania świadków, czy akta osobowe pracownika.

Adwokat Jarosław- sprawy o emerytury pomostowe

Sprawy o emerytury dotyczą najczęściej uprawnień związanych z pracą w szczególnych warunkach. W ramach tych uprawnień ubezpieczony może nabyć prawo do emerytury pomostowej na zasadach ogólnych, szczególnych lub emerytury wcześniejszej. Spór dotyczy natomiast zwykle tego czy ubezpieczony wykazał wymagany przy tych świadczeniach okres pracy w szczególnych warunkach. Dla ZUS w zasadzie jedynym dowodem, który może to potwierdzić jest świadectwo pracy w szczególnych warunkach, które zostanie sporządzone w prawidłowy sposób. Jeżeli natomiast sprawa trafi do Sądu zainteresowany będzie mógł wykazać swoje racje dowolnymi, dopuszczalnymi przez prawo środkami dowodowymi takimi jak inne dokumenty i co najważniejsze zeznania świadków.

Emerytura pomostowa, a wykaz pracy szczególnych warunkach

Prawo do emerytury pomostowej jest zależne od wykazania 15 letniego stażu pracy w szczególnych warunkach. Nie chodzi tutaj jednak o ocenę, czy praca była szczególnie szkodliwa dla zdrowia pracownika. Tego ani organ rentowy, ani sąd nie ustala. Konieczne jest natomiast ustalenie czy dany rodzaj pracy znajduje się w odpowiednim wykazie prac w szczególnych warunkach. Wykazy te na przestrzeni lat uległy zmianie, każdy kolejny wykaz był co do zasady węższy niż poprzedni. Z uwagi na ten fakt, ważne jest aby w świadectwie pracy w szczególnych warunkach wykazać stanowisko przyporządkowując je do odpowiedniej pozycji wykazu.

Odwołanie od decyzji ZUS

Jako adwokat reprezentuję ubezpieczonych w sprawach dotyczących odwołania od decyzji ZUS w sprawie emerytury. Najczęściej sprawy te dotyczą emerytur pomostowych lub wcześniejszych, z tytułu pracy w szczególnych warunkach, ale nie tylko.

Odwołanie od decyzji KRUS

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydaje decyzję w sprawie emerytur i rent rodników. Od decyzji tego organu także przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Poręcznych. Jako adwokat mogę przygotować takie odwołanie i świadczyć usługi zastępstwa procesowego w sprawie.

Sprawy o rentę – pomoc adwokata

W sprawach o rentę, z tytułu niezdolności do pracy najczęściej kluczowe i decydujące znaczenie ma opinia biegłego. Z praktyki sądowej wynika, że bardzo rzadko biegli sądowi orzekają wbrew temu co stwierdził wcześniej lekarz orzecznik ZUS. Oczywiście są wyjątki, zwłaszcza gdy pewne okoliczności takie jak data powstania niezdolności do pracy (ma to znacznie, w przypadku renty rodzinnej) wynika bezpośrednio z dostępnej dokumentacji medycznej. W sprawach spornych warto skonsultować się także z lekarzem odpowiedniej specjalności, który może pomóc adwokatowi skonstruować odpowiednie zarzuty do opinii biegłego, która jest niekorzystna dla ubezpieczonego.

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

Jeżeli otrzymałeś orzeczenie dotyczące zdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika ZUS musisz pamiętać, aby złożyć od niego sprzeciw. Jeżeli tego nie zrobisz nie będziesz już mógł kwestionować zawartych w tym orzeczeniu ustaleń, nawet jeżeli złożysz odwołanie od decyzji ZUS. Bardzo często zgłaszają się do mnie Klienci, którzy uważają, że lekarz ZUS się pomylił, ale nie złożyli sprzeciwu od jego orzeczenia. W takim przypadku najczęściej, jeżeli nie istnieją inne zarzuty odwołanie nie ma większego sensu. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS powinno zawierać pouczenie o możliwości złożenia sprzeciwu do Komisji Lekarskiej ZUS. Warto zapoznać się z tym pouczeniem i wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od jego otrzymania.

Ile trwa sprawa o emeryturę lub rentę w Sądzie?

Sprawy te zazwyczaj są dość szybko procedowane. Od momentu wniesienia odwołania do Sądu do wydania wyroku przez Sąd zwykle od 3 miesięcy do pół roku.

Jakie są szanse wygrania sporu z ZUS lub KRUS przed Sądem?

Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy, ale z mojego doświadczenia wynika, że organy rentowe bardzo często przegrywają w Sądzie.

Sprawy emerytalne nauczycieli i służb mundurowych

Jako adwokat prowadzę także sprawy dotyczące prawa do emerytur lub rent przysługujących szczególnym grupom zawodowym. Najczęściej tego rodzaju sprawy wymagają gruntownej analizy, gdyż nie zdarzają się tak często jak np. sprawy o emeryturę pomostową.

Pomoc adwokata w sprawach emerytalno-rentowych

Przepisy emerytalno-rentowe są dość skomplikowane. Ich prawidłowe zastosowanie w konkretnym przypadku wymaga nie tylko teoretycznej znajomości prawa, ale również wiedzy praktycznej. Jestem prawnikiem, który posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych dotyczących emerytur oraz rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Apelacja od wyroku Sądu w sprawie emerytury lub renty

Jeżeli nie zgadzasz się z wyrokiem Sądu w sprawie emerytury lub renty możesz złożyć apelację. Apelację od wyroków Sądów Okręgowych, które orzekają w sprawach emerytur i rent rozpoznaje Sąd Apelacyjny. Możesz złożyć apelację samodzielnie, albo skorzystać z pomocy adwokata.

Pomoc adwokata w Jarosławiu w sprawcach emerytalno-rentowych

Jako adwokat mogę załatwić wszelkie formalności związane ze sporządzaniem i wniesieniem odwołania w sprawie emerytury lub renty, a potem reprezentować Cię na rozprawie. W ramach pomocy prawnej będę zwracał Sądowi uwagę na okoliczności korzystne z Twojego punktu widzenia.

Kontakt z adwokatem w Jarosławiu w sprawach emerytalno-rentowych

Reprezentuję osoby, które ubiegają się o emeryturę, w tym pomostową oraz rentę przed Wydziałami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądów Okręgowych. Jako adwokat świadczę też pomoc prawną w postępowaniach o ustalenie prawa do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach

FORMULARZ KONTAKTOWY