Reprezentuję pracowników Jako adwokat najczęściej reprezentuję pracowników w sporach z pracodawcą.

Adwokat prawo pracy Jarosław

Reprezentacja w sprawach pracowniczych

Jako adwokat mogę się reprezentować przed Sądem Pracy. Sądem tym jest między innymi Sąd Rejonowy w Jarosławiu, IV Wydział Pracy. W swojej praktyce zawodowej prowadziłem wiele spraw reprezentując głównie pracowników, ale także pracodawców.

Właściwość Sądu Rejonowego w Jarosławiu w sprawach pracowniczych

Pracownik może wnieść sprawę pracowniczą do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba pracodawcy albo miejsca, w którym praca była lub miałaby być wykonywana znajduje się w okręgu tutejszego Sądu. Okręg ten obejmuje nie tylko Powiat Jarosławski, ale także np. Powiat Przeworski. W niektórych sprawach będzie właściwy Sąd Okręgowy w Przemyślu, a dotyczy to np. spraw o zapłatę wynagrodzenia, których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100 tys. zł.

Koszty sprawy pracowniczej w Sądzie Rejonowy w Jarosławiu

Pracodawca musi ponosić opłaty sądowe, jeżeli chce pozwać pracownika. Pracownik jest z tych opłat zwolniony. Wynagrodzenie pełnomocnika profesjonalnego,  czyli adwokata lub radcy prawnego jest zależne od wartości przedmiotu sporu, jednak stawka minimalna stanowi ¾ podstawowej stawki minimalnej w sprawach, w których jest ona zależna od wartości przedmiotu sporu. Oczywiście pracownik nie ma obowiązku korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, może działać samodzielnie, tylko w przypadku skargi kasacyjnej obowiązuje przymus adwokacko-radcowski.

Jakie sprawy prowadzę przed Sądem Rejonowy w Jarosławiu?

Jeżeli chodzi o sprawy, z zakresu prawa pracy jako adwokat prowadzę przed tym Sądem takie sprawy o:

  • zapłatę wynagrodzenia za pracę,
  • zapłatę wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe,
  • ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę,
  • ustalenie bezskuteczności rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • wydanie świadectwa pracy,
  • zapłatę odprawy, z tytułu zwolnień grupowych.

Zapłata wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę stanowi najczęściej podstawowe lub jedynie źródło dochodu pracownika, dlatego jego wypłata jest tak ważna. Brak zapłaty wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę, co upoważnia pracownika do rozwiązania stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracodawcy i domagania się od niego odszkodowania. Sprawy o zapłatę wynagrodzenia najczęściej rozpoznawane są przez Sąd w postępowaniu upominawczym. Jeżeli pracodawca nie złoży sprzeciwu od nakazu zapłaty stanie się on prawomocny i po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności będzie można skierować go do egzekucji. Niestety jednak okoliczność, że pracodawca nie płaci wynagrodzenia może oznaczać, że stał się on niewypłacalny, a wówczas czas ta egzekucja okaże się bezskuteczna, a pracownikowi pozostanie ubieganie się o zapłatę tego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zapłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – pomoc adwokata w Jarosławiu

Bardzo często zdarza się, że pracodawcy nie płacą pracownikowi za godziny nadliczbowe i w ogóle nie uznają tego roszczenia. To samo dotyczy dodatków za pracę w soboty, niedziele czy święta. Jako adwokat pracowałem między innymi przy sprawach związanych z dochodzeniem od pracodawcy wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe na stanowisku kierowcy w transporcie międzynarodowy i krajowym. Nasza Kancelaria adwokacka zajmuje się między innymi prowadzaniem spraw kierowców w transporcie międzynarodowym i krajowym o zapłatę wynagrodzenia za pracę oraz dodatków. W sytuacji, gdy obliczenie wysokości wynagrodzenia należnego za przepracowane godziny nadliczbowe wymaga zaawansowanych obliczeń Sąd powołuje w tym celu na wniosek jednej ze stron biegłego sądowego. Biegły wydaje opinię, w której ustala wysokość należnego wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez Sąd dowody, np. dane z tachografu, czy elektronicznej ewidencji czasu pracy. Jeżeli takich dowodów nie ma Sąd powinien oszacować na zasadzie 322 k. p. c. ilość przepracowanych godzin w sposób przybliżony. Co ważne w przypadku, gdy pracodawca nie prowadził ewidencji czasu pracy to on powinien wykazać, że obliczenia lub twierdzenia pracownika są nieprawidłowe.

Odwołanie od wypowiedzenia o pracę

Jeżeli pracodawca wypowiedział stosunek pracy zawarty na czas określony bez podania powodu lub podał powód nieprawdziwy lub niezasadny, np. w wywiedzeniu stwierdził, eż zwalnia pracownika, bo chce zatrudnić kogoś z rodziny to takie wypowiedzenie nie będzie skuteczne. Pracownik ma 21 dni od otrzymania tego oświadczenie od pracodawcy na założenie odwołania do Sądu. Pracownik może domagać się także zapłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia należnego za okres wypowiedzenia albo przywrócenia do pracy.

Sprawy dotyczące zwolnień dyscyplinarnych

Jeżeli podawca zwolnił pracownika dyscyplinarnie, a nie miał powodu to także może on się odwołać w terminie 21 dni od otrzymania oświadczenia pracodawcy. Pracownik może tak samo jak w przypadku zaskarżenia wypowiedzenia żądać odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia albo przywrócenie do pracy.

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Nadal bardzo często zdarza się, że pracodawcy zatrudniają pracowników „na czarno” bez umowy, bez zgłoszenia ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo na innej niż umowa o prace podstawie, a tak naprawdę nawiązują faktyczny stosunek pracy. Brak umowy nie przesądza o nieistnieniu stosunku pracy. Jeżeli pracownik wykonuje pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę pod jego kierownictwem to powstaje stosunek pracy. Jeżeli pracownik nie posiada pisemnej umowy o pracę może wystąpić z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Jeżeli Sąd stwierdzi, że taki stosunek pracy powstał to wówczas pracownikowi będą przysługiwać wszelkie przywileje z tego tytułu.

Wydanie świadectwa pracy

Jeżeli pracodawca nie wydał świadectwa praca lub zawiera ono błędy pracownik posiada roszczenie o jego wydanie, względnie sprostowanie. Warto jednak pamiętać, że jeżeli w świadectwie pracy znajduje się np. informacja zwolnieniu dyscyplinarnym to pozew o sprostowanie świadectwa pracy nie jest właściwą drogą, jeżeli rzeczywiście pracodawca rozwiązał stosunek pracy w ten sposób. Jeżeli pracownik twierdzi, że zwolnienie dyscyplinarne czy rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika nie było zasadne powinien złożyć od niego odwołanie. Jeżeli Sąd je uwzględni to takie świadectwo powinno oczywiście zostać sprostowane.

Sprawy dotyczące zwolnień grupowych

Jako adwokat prowadzę przed Sądem Rejonowym Jarosławiu sprawy związane ze zwolnieniami grupowymi. Sprawy te dotyczą między innymi kwestii związanych z należną z tytułu takiego zwolnienia odprawą, a także możliwości rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych zawartego z osobami szczególnie chronionymi, np. kobietami w ciąży czy pracownikowi w wieku ochronnym (którym pozostało nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.). Pomagam także pracodawcom w przygotowaniu dokumentów potrzebnych, aby przeprowadzić procedurę zgodnie z prawem.

Pomoc dla pracodawców z Jarosławia

Jako adwokat oferuje stała obsługę pracodawców, w zakresie spraw pracowniczych. W ramach tej usługi mogę zapewnić przygotowanie wszystkich niezbędnych na gruncie praw dokumentów, takich jak umowy o pracę, regulaminy, statuty, a także reprezentować pracodawcę w sporach z pracownikami, między innymi przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – pomoc adwokata

Wynagrodzenia za pracę podlega szczególnej ochronie. Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także 50 % wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ramach faktycznego wynagrodzenia jest wolna od egzekucji, z wyjątkiem postępowań dotyczących należności alimentacyjnych. Często zdarza się, że wynagrodzenie za pracę jest zajmowane dwukrotnie, najpierw przez pracodawcę, a potem na rachunku bankowym. Jako adwokat mogę pomóc tak, aby interesy pracownika były chronione także w toku prowadzonej egzekucji przeciwko niemu.

Reprezentacja przed Sądem Pracy w Jarosławiu

Jako adwokat mogę i reprezentuję zarówno pracowników jak i pracodawców przed Sądem Pracy, w tym IV Wydziałem Pracy Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i podpisanej umowy będę występował w Twoim imieniu przed Sądem, uczestniczył w rozprawie sądowej i przygotuje wszystkie niezbędne pisma. Warto skorzystać z pomocy fachowca, który w postępowaniu sądowym będzie stał po Twojej stronie.

Adwokat od prawa pracy w Jarosławiu

W sprawcach pracowniczych niezależnie od tego czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem warto skorzystać z pomocy adwokata. Takie usługi są cenne nie tylko na etapie postępowania sądowego, ale także wcześniej, gdyż lepiej zapobiegać problemom prawnym niż musieć je rozwiązywać.

Kontakt z adwokatem w sprawach dotyczących prawa pracy

Jako adwokat zajmowałem się wieloma sprawami spornymi dotyczącymi prawa pracy, które rozpoznawał Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Jeżeli potrzebujesz  doradztwa w sprawach pracowniczych lub też reprezentacji w Sądzie w sporach wnikających ze stosunku pracy to zapraszam do kontaktu. 

FORMULARZ KONTAKTOWY