Adwokat od spraw rozwodowych Przeprowadziłem wiele spraw rozwodowych, zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie.

Adwokat rozwód Jarosław

Właściwość Sądu

Jeżeli ostatnie miejsce zamieszkania małżonków znajdowało się w okręgu Sądu Rejonowego (obejmuje cały Powiat Jarosławski) w Jarosławiu to w sprawie rozwodowej właściwy będzie Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny, jeżeli przynajmniej jeden z małżonków nadal zamieszkuje lub przynajmniej przebywa w tym okręgu. Jeżeli żaden z małżonków nie mieszka już w tym okręgu to decydujące dla ustalenia właściwości Sądu będzie miejsce zamieszkania pozwanego, a jeżeli pozwany nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce, to miejsce zamieszkanie powoda. Może też zdarzyć się tak, że małżonkowie mieszkają za granicą, wtedy Sąd do którego zostanie wniesiona sprawa powinien zwrócić się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Wniesienie pozwu o rozwód do Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Jeżeli wniesiesz pozew rozwodowy do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, zamiast Sądu Okręgowego w Przemyślu i tak zostanie on przekazany do Sądu właściwego. Nie mniej jednak, aby przyspieszyć sprawę warto od razu wnieść pozew o rozwód do Sądu, który może go rozpoznać.

Pomoc prawnika w sprawie rozwodowej

Jestem adwokatem, który specjalizuje się miedzy innymi w sprawach rozwodowych, a Filia mojej Kancelarii znajduje się w Jarosławiu.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew możesz przegotować i przesłać do Sądu samodzielnie lub Twój adwokat możesz to zrobić za Ciebie. Poniżej przedstawiam podstawowe informację, które powinni znaleźć się w pozwie o rozwód. Są to informację uproszczone, przykładowe, rzeczywisty pozew o rozwód wygląda inaczej, przede wszystkim jest bardziej rozbudowany.

Pozew o rozwód powinien zawierać:

Dane stron: imiona i nazwiska małżonków,adresy ich zamieszkania, numer PESEL małżonka wnoszącego pozew, a także imiona rodziców lub numer PESEL drugiego małżonka, np.:

Powód: Janina Kowalska, PESEL: XXXXXXXXXX, zam. ul. Nieznana 169A, 37-500 Jarosław

Pozwany: Jan Kowalski, syn Jana i Marii, zam. ul. Nieznana 169A, 37-500 Jarosław

Wskazanie Sądu, Wydziału i adresu, np.:

Sąd Okręgowy w Przemysłu, I Wydział Cywilny, ul. Stanisława Konarskiego 6,37-700 Przemyśl

Data zawarcia małżeństwa, numer aktu małżeństwa oraz dane osoby, która je sporządziła, np.:

dotyczy: małżeństwa stron zawartego dnia 12.12.2012 r. stwierdzanego aktem małżeństw nr XXX sporządzonym przez Kierownika USC w Jarosławiu

Określenie żądania głównego, np.:

Wnoszę o orzeczenie rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód i uznanie pozwanego za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Określenie żądań dotyczących wspólnych małoletnich dzieci, np.:

Dodatkowo wnoszę o ustalenie miejsca zamieszkania wspólnego dziecka stron, tj. Jana Kowalskiego, ur. 12.12.2014 r.przy matce, zasądzenie na rzecz ww. dziecka od pozwanego alimentów w kwocie 500 zł płatnych do 10 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie płatnych do rąk matki dziecka, ustalenie kontaktów pozwanego z ww. dzieckiem, w ten sposób, że będzie on odbierał dziecko w każdy piątek oraz co drugą sobotę, I dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy o godzinie 15:00 i odwoził dziecko po zakończeniu kontaktu o godz.18:00,ograniczenie władzy pozwanego nad ww. dzieckiem do współdecydowania o wyborze jego szkoły, spędzania wakacji oraz leczenia.

Określenie żądania w zakresie korzystania ze wspólnego mieszania, np.

Wnoszę o także o ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, które znajduje się pod adresem zamieszkania stron podanym w pozwie w ten sposób, że pozwany będzie mógł na wyłączność korzystać z mniejszej sypialni, a powódka wraz z dziećmi z większej sypialni, a pozostałe pomieszczenia będą przeznaczone do wspólnego użytku stron i ich dzieci.

Żądanie w zakresie zabezpieczenia pozwu:

Wnoszę o wydanie w trybie zabezpieczającym postanowienia o zabezpieczeniu alimentów poprzezzasądzenie na ten czas rzecz ww. dziecka stron od pozwanego alimentów w kwocie 500 zł płatnych do 10 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie płatnych do rąk matki dziecka.

Żądanie w zakresie kosztów procesu, np.:

Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych

Uzasadnienie

W tym miejscu musisz opisać jak układały się wasze relację małżeńskie, opisać co doprowadziło do rozpadu pożycia małżeńskiego i uzasadnić dlaczego ma ono charakter trwały np.

Po ślubie nasze relację jako małżonków układały się dobrze, dopóki pozwany mnie nie zdradził. Nie wybaczyłam pozwanemu. Aktualnie już od roku nie prowadźmy wspólnego gospodarstwa domowego, wygasła więź fizyczna oraz emocjonalna, a także ekonomiczna.

Jeżeli chodzi o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy mnie to podnoszę, że do tej pory to ja wykonywałam bieżącą opiekę nad dzieckiem, dlatego daję najlepszą rękojmie jej wykonywania. Należy także ograniczyć władzę rodzicielską pozwanego, gdyż często przebywa on za granicą dlatego też nie zawsze uzyskanie jego zgody na daną czynność dotycząca dziecka jest możliwe. Proponowane kontakty pozwolą dziecku na prawidłową organizację swojego czasu, naukę oraz utrzymanie styczności z ojcem. Wysokość żądanych alimentów jest zasadna, gdyż wydaje na utrzymanie dziecka przynajmniej kwotę w tym 300 zł na jedzenie i 200 zł na pozostałe wydatki, takie jak przybory szkolne, składki szkolne, ubrania, kosmetyki, środki czystości. Rachunki pokrywam z własnej kieszeni, realizuje ponadto swój obowiązek alimentacyjny przez osobiste starania w wychowanie i opiekę nad dzieckiem. Pozwany zarabia miesięcznie kwotę 2 000 zł netto, dlatego kwota alimentów nie jest wygórowana. Ja jestem z zawodu kelnerką i moje wynagrodzenie wynosi 3000 zł netto, natomiast pozwany jest z zawodu jest stolarzem, a pracuje w sklepie budowlanym na ¾ etatu.

Musisz także podać dowody na podane okoliczności, np.

Zeznania świadka Mari Nowak, zm. ul. Niewiadoma 127B, 37-500 Jarosław na okoliczność, że poznany mnie zdradził.

Rachunki za media na okoliczność wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka stron.

Do pozwu musisz dołączyć jeden odpis wraz z odpisami załączników. Załącznikiem do pozwu powinny być dowody, które mają formę dokumentu lub np. nagrania na płycie, a także skrócona odpis aktu małżeństw oraz dowód wniesienia opłaty sądowej w kwocie 600 zł.

Pomoc adwokata w Jarosławiu sprawie rozwodowej

Jeżeli chcesz sporządzać pozwu o rozwód sam chętnie poprowadzę Twoją sprawę. Nie tylko sporządzę wszystkie wymagane pisma procesowe, ale także będę Cię reprezentował w Sądzie na rozprawie. Sprawy rozwodowe często bywają długie i skomplikowane dlatego warto zadbać o profesjonalne wsparcie adwokata z Jarosławia. Jestem prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych dlatego dobrze wiem na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu pozwu.

Rozprawa rozwodowa – pomoc adwokata

W sprawach rozwodowych zasadą jest wyznaczenie rozprawy. Na rozprawie Sąd przesłucha małżonków, a także powołanych świadków.Możesz wziąć udział w rozprawie przebywając w budynku Sądu albo zdalnie. W tym drugim przypadku połączysz się z salą rozpraw za pomocą komunikatora internetowego. To ułatwienie zostało wprowadzone niedawno do procedury cywilnej. Jest to szczególnie wygodne dla osób, które przebywają za granicą, gdyż nie muszą specjalnie przyjeżdżać do Polski, aby się rozwieść. Możliwy jest zatem rozwód bez przyjazdu do Polski.

Etapy sprawy rozwodowej

Sprawa rozwodowa składa się z kilku etapów, w tym miejscu chciałbym je omówić. Do etapów tych należy:

  • wymiana pism procesowych,
  • wywiad kuratora,
  • rozprawa sądowa,
  • skierowanie na mediację,
  • zwrócenie się o opinie do zespołu sądowych specjalistów,
  • wydanie wyroku,
  • procedura odwoławcza.

Wymiana pism procesowych

Pierwszym pismem wszczynającym sprawę o rozwód jest oczywiście pozew. Po otrzymaniu pozwu wniesionego przez stronę lub jej adwokata/ radcę prawnego Sąd bada czy spełnia on wymogi formalne. Jeżeli takie wymogi zostały spełnione to Sąd doręcza pozwanemu pozew. Ważne jest to, aby powód podał aktualne miejsce zamieszkania pozwanego. Jeżeli bowiem okaże się, że pozwany nie mieszka pod adresem podanym przez powoda Sąd zobowiąże powoda do poszukiwania tego adresu z pomocą komornika sądowego, co wydłuży postępowanie. Pozwany ma prawo odpowiedzieć na pozew,najczęściej Sąd wzywa go do złożenia tej odpowiedzi pod rygorem przyjęcia, że zgadza się na rozwód i uwzględnienie innych wniosków zawartych w pozwie. Sąd może wydać także wyrok zaoczny, ale w każdym wypadku będzie brał pod uwagę dobro dzieci. Po złożenie odpowiedzi na pozew bardzo często powód składa replikę na odpowiedź na pozew. Zwykle na tym etapie wymiana pism procesowych się kończy, ale nie zawsze. Wymiana pism procesowych jest czymś pozytywnym, gdyż pozwala na sprecyzowanie stanowiska stron oraz ustalenia, które kwestię są sporne, a które nie.

Wywiad kuratora

W sprawie rozwodowej, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci Sąd zwróci się do kuratora o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Kurator odwiedzi małżonków w miejscu ich zamieszkania,sprawdzi warunki w jakich mieszkają, a także przeprowadzi z nimi oraz wspólnymi dziećmi stron rozmowę, w której ustali podstawowe informację na ich temat. Powód będzie musiał wpłacić zaliczkę na poczet wynagrodzenia tego kuratora, do czego wezwie go Sąd.

Rozprawa sądowa

Gdy doszło do wymiany pism procesowych lub też pozwany prezentuje bierne stanowisko Sąd wyznaczy termin rozprawy rozwodowej. Przeważnie na termin ten trzeba czekać około trzy miesiące. Na termin rozprawy mogą być wezwani także świadkowie. Niekiedy zdarza się jednak, że pomimo wniosków dowodowych o przesłuchanie świadków na pierwszej rozprawie Sąd wysłucha jedynie małżonków. Jest to zrozumiale, gdyż zdarza się, że w toku rozprawy małżonkowie dojdą do porozumienia i np. wycofają wniosek o orzekanie o winie, a zatem udział świadków będzie zbyteczny.

Skierowanie sprawy do mediacji

Jeżeli Sąd uzna, że istnieje szansa na uratowanie małżeństwa to skieruje sprawę do mediacji. Ze swojej praktyki wynika, że taka mediacja często bywa dla stron problematyczna, zwłaszcza gdy miejscem mediacji nie jest Jarosław, a strony w tym mieście zamieszkują.Mediacja jest dobrowolna dlatego też strona może odmówić udziału w mediacji, oczywiście zdarza się, że druga strona podnosi wówczas, że chciała się pogodzić, a to strona, która odmówiła udziału w mediacji nie chce dojść do porozumienia Przedmiotem mediacji może być nie tylko sam rozwód, ale przyszłość wspólnych dzieci, tj. zasady wykonywania kontaktów z tymi dziećmi i wykonywania władzy rodzicielskiej nad nimi.

Zwrócenie się do Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

Jeżeli małżonkowie pozostają w sporze co do kwestii związanych z władzą rodzicielską, miejscem zamieszkania wspólnych dzieci, czy też warunkami utrzymywania z nim kontaktów to wówczas najczęściej Sąd zasięgnie opinii u Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Osoby te przeprowadzą wywiad z rodzicami i dzieckiem, ustalą dane i okoliczności potrzebne do określenia z kim dziecko powinno zamieszkać, kto daje najlepszą rękojmie wykonywania nad nim opieki oraz jak wyglądać powinni zasad wykonywania kontaktów z dzieckiem, biorąc pod uwagę jego dobro, bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój.

Wydanie wyroku

Sąd może wydać wyrok po krótkiemu przerwie, którą zarządzi, gdy zakończy się rozprawa, albo odroczyć wydanie wyroku. Co ważne wyrok zostanie ogłoszony ustnie, a strona nie otrzyma jego odpisu z urzędu, nawet jeżeli nie była obecna na rozprawie. Sąd po wydaniu wyroku przedstawi krótkie, ustne uzasadnienie. Jeżeli strona chce otrzymać uzasadnienie pisemne musi w terminie 7 dni złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku i jego doręczenie. Złożenie wniosku o uzasadnienie jest warunkiem wniesienie apelacji, którą składa się w terminie 14 dni od doręczenia stronie uzasadnienia wyroku. Czasami Sąd wydaje wyrok rozwodowy na posiedzeniu niejawnym, wówczas odpis tego wyroku zostanie doręczony stroną, a termin na złożenie wniosku o jego uzasadnienie będzie biec od dnia tego doręczenia.

Procedura odwoławcza

Jeżeli nie jesteś zadowolony z wyroku rozwodowego możesz zaskarżyć go apelacją. Sprawę rozpozna wówczas Sąd Apelacyjny. Apelację możesz złożyć samodzielnie lub skorzystać z pomocy adwokata albo radcy prawnego. Apelacja tak samo jak pozew podlega opłacie sądowej. W przypadku spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Przemyślu apelację wnosi się za pośrednictwem tego Sądu do Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Apelacyjny zwykle wynosi kilka miesięcy. Sąd Apelacyjny bardzo często rozpoznaje apelację na posiedzeniu niejawnym, a więc bez wyznaczenia rozprawy.

Nasze publikację dotyczące spraw o rozwód:

Kontakt z adwokatem w sprawie rozwodu

Jeżeli chcesz uzyskać poradę prawną w sprawie rozwodu albo potrzebujesz adwokata, który będzie Cię reprezentował w Sądzie w sprawie rozwodowej to zapraszam do kontaktu. 

FORMULARZ KONTAKTOWY